CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Xây dựng thôn ấp-bản làng

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Sang (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:03' 22-08-2009
Dung lượng: 263.5 KB
Số lượt tải: 673
Số lượt thích: 0 người
Chuyên đề 3:
XÂY DỰNG THÔN, BẢN VỮNG MẠNH TOÀN DIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG –AN NINH
Chuyên đề này tập trung làm rõ việc xây dựng thôn, bản vững mạnh đáp ứng yêu cầu củng cố quốc phòng- an ninh ở địa phương, có 3 nội dung cơ bản sau :
I. Những vấn đề chung.
II.Nội dung xây dựng cơ sở thôn, bản vững mạnh toàn diện.
III. Biện pháp tổ chức xây dựng cơ sở thôn, bản vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu củng cố quốc phòng an ninh.
I. Những vấn đề chung
Đặc điểm của thôn, bản:
1.Truyền thống cần cù trong lao động và bền bỉ trong đấu tranh:
- Từ xưa đến nay, nhân dân ở các thôn, bản trong cả nước luôn phát huy truyền thống của dân tộc:
- Trong đấu tranh luôn đoàn kết chống lại sự khắc nhiệt của thiên nhiên, và chống giặc ngoại xâm:
- Trong thời chiến luôn tích cực tham gia chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ thôn, bản:


2. Cơ sở thôn, bản có khả năng khai thác và phát huy tiềm năng sức người, sức của để xây dựng và bảo vệ cơ sở :
Là nơi dự trữ tiềm năng về con người và vật chất để phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh.
Thôn, bản đều có đặc điểm chung là phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của riêng mình, để khai thác sức người, sức của thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ địa phương góp phần vào xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
3. Bộ mặt xã hội ở từng địa phương, cơ sở từng bước được đổi mới
Từ khi thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, bộ mặt ở các địa phương từng bước được cải thiện:
Chúng ta phải thấy rõ những đặc điểm ấy để phát huy thế mạnh, khắc phục những khó khăn, hạn chế nhằm xây dựng thôn, bản vững mạnh toàn diện.
B. Vị trí, vai trò của cơ sở thôn, bản:
1. Thời bình:
Cùng với nhân dân cả nước đồng bào các thôn, bản luôn ra sức thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược, ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thực hiện mục tiêu, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Thôn , bản là nơi trực tiếp động viên, tổ chức cho nhân dân tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp với thế trận an ninh nhân dân, đấu tranh phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Là nơi phát huy tính độc lập, tự lực, tự cường và sáng tạo của nhân dân trong xây dựng và đấu tranh
Là nơi trực tiếp giáo dục động viên, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và lực an ninh, góp phần giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa phương vững mạnh về mọi mặt.
2. Thời chiến:
- Cùng với việc xây dựng và ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, thôn, bản còn có vai trò quan trọng trong thực hiện đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, là bộ phận quan trọng trong xây dựng và tác chiến trong khu vực phòng thủ của huyện, làng, xã.
- Tiến hành chiến tranh nhân dân, là nơi đánh địch nhanh nhất,bám trụ, giành dật quyết liệt nhất với kẻ địch để giữ đất, giữ dân, giữ thế trận.
C. Nhiệm vụ xây dựng thôn, bản vững mạnh:
Để thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh trong tình hình mới, yêu cầu thực hiện tốt 7 nhiệm vụ sau:
1. Quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng- an ninh, tập trung làm cho cán bộ và nhân dân nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động trong và ngoài nước:
- Chăm lo giáo dục truyền thống yêu nước, yêu chế độ XHCN, củng cố niềm tin và kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn.
- Nâng cao chất lượng giáo dục các nhiệm vụ cơ bản về quốc phòng- an ninh trong tình hình mới:
- Nhiệm vụ của chúng ta trong giai đoạn hiện nay : Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt cùng với xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
-Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường trật tự , kỷ cương:
+ Chống mọi biểu hiện mơ hồ, ảo tưởng và hoạt động chống phá cuả kẻ địch.
+Chống các hành vi vi phạm pháp luật :
+Gĩư vững trật tự an toàn xã hội ở từng cơ sở:
2. Tiếp tục giải phóng năng lực sản xuất ở từng hộ và từng cơ sở; khuyến khích và tạo điều kiện để nhân dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh góp phần phát triển nhanh kinh tế- xã hội:
Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” “Toàn dân thi đua làm kinh tế giỏi, từng nhà làm giàu cho mình và cho đất nước”
Cùng nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng .
3.Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh để xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt và các tổ chức đoàn thể ở thôn, bản vững mạnh, đảm bảo và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Trước hết cần đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng ở cơ sở, gắn xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt trong thôn, bản với quá trình xây dựng chi bộ và các tổ chức quần chúng vững mạnh, đảm bảo cho các tổ chức đảng, chính quyền ở thôn, bản thực sự là hạt nhân cho phong trào quần chúng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chăm lo xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên, an ninh viên thôn, bản trong sạch vững mạnh, có số lượng phù hợp, đảm bảo tin cậy về chính trị, xứng đáng là công cụ có hiệu lực để bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng và bảo vệ chính quyền cơ sở.
Thường xuyên chăn lo xây dựng lực lượng dự bị động viên và an ninh viên trong thôn bản:
Phải coi trọng việc chăm lo giáo dục xây dựng lực lượng, lấy đảng viên làm nòng cốt và chăm lo phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ.
5.Kết hợp xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện với xây dựng thế trận quốc phòng- an ninh, thế trận chiến tranh nhân dân :
Thường xuyên bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch chiến đấu, sẵn sàng đối phó có hiệu quả với các tình huống:
Xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội phải gắn với củng cố thế trận quốc phòng- an ninh, chiến tranh nhân dân.
6.Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang với nhân dân:
- Phải dựa vào nhân dân, kiên quyết chống các tệ nạn tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, mất dân chủ:
- Cán bộ các cấp phải gương mẫu, có lối sống trong sạch, lành mạnh, nói phải đi đôi với làm...
7. Khi có sự việc phức tạ xảy ra phải bình tĩnh, đánh giá đúng thực chất vụ việc, có chủ trương, biện pháp phù hợp và kịp thời, không để kéo dài nhưng không được nóng vội:
- Phải phát hiện kịp thời và giải quyết đúng đắn những tranh chấp, mâu thuẫn nảy sinh trong nội bộ, không để sự việc kéo dài gây phức tạp:
- Phải kết hợp các biện pháp chính trị, tư tưởng, hòa giải với giải quyết các yêu cầu chính đáng vì lợi ích của quần chúng.
- Nếu cán bộ có sai phạm phải xử lý nghiêm minh, nhưng không được dùng các biện pháp trấn áp, trù dập, bắt giữ sai chính sách, pháp luật.
-Không dùng lực lượng vũ trang, không dùng bạo lực để giải quyết các mâu thuẫn nảy sinh trong nội bộ nhân dân.
-Đối với các phần tử xấu có hành vi kích động,xúi dục, tổ chức gây rối phải lập hồ sơ đầy đủ, vận động quần chúng đấu tranh và xử lý theo đúng pháp luật.
II. NỘI DUNG XÂY DỰNG THÔN, BẢN VỮNG MẠNH, TOÀN DIỆN
A. Xây dựng về chính trị:
1. Xây dựng chính trị tinh thần:
Chính trị tinh thần ở thôn, bản luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng, là vấn đề cơ bản, xuyên suốt, nhằm củng cố và giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và củng cố quốc phòng- an ninh.
Trong xây dựng chính trị, tinh thần ở cơ sở thôn, bản cần tập trung vào các nội dung cơ bản sau:
- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ và nhân dân ở thôn, bản:
- Phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam làm cho cán bộ và nhân dân có nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ, ra sức phát huy sức mạnh nội lực để phát triển kinh tế -xã hội:
- Giáo dục tinh thần yêu nước, yêu chế độ XHCN, rèn luyên ý trí kiên cường, bất khuất, anh dũng, tích cực trong lao động sản xuất, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, cục bộ, bản vị, buôn lậu, nghiện hút ...phát huy truyền thống đoàn kết xây dựng quê hương, đất nước.
- Giáo dục tinh thần cảnh giác cách mạng, đập tan mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù:
2. Xây dựng tổ chức:
a.Xây dựng Đảng:
- Đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo của chi bộ đảng ở thôn, bản đảm bảo thực sự là hạt nhân lãnh đạo, đưa mọi chủ trương, đường lối của Đảng đến với mỗi người dân và tổ chức thực hiện tốt chủ trương đường lối đó.
- Từng đảng viên phải tích cực học tập, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, năng lực, tác phong công tác:

- Xây dựng đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng, chi bộ, đảng bộ giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi lĩnh vực:
b. Xây dựng chính quền:
- Chính quyền ở cơ sở có chức năng quản lý và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về các nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng ở cơ sở.
- Quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn.
- Hướng dẫn và giám sát các hoạt động tự quản của nhân dân :
- Việc tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh, phải gắn với xây dựng đôi ngũ cán bộ thôn, bản:
3. Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân:
-Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quần chúng có vai trò qua trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Để nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cần phải có nội dung và phương thức hoạt động đúng đắn:

B. XÂY DỰNG KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI
Xây dựng kinh tế:
Nội dung xây dựng kinh tế bao gồm:
Phát triển lực lượng sản xuất, tích cực áp dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất:
Quan tâm phát triển kinh tế tập thể, mà nòng cốt là hợp tác xã kiểu mới dưới nhiều hình thức, với nhiều ngành nghề khác nhau:
- Ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các địa phương ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số:
- Đối với thôn bản ven đô thị: chú ý hướng vào đẩy phát triển ngành nghề truyền thống, kết hợp giữa sản xuất nông nhiệp với công nghiệp, chế biến , thủ công.
- Phát triển kinh tế ở thôn, bản phải gắn liền với xây dựng quốc phòng- an ninh, bảo đảm yêu cầu trước mắt và yêu cầu lâu dài, giữa thời bình và thời chiến.
2. Xây dựng văn hóa- xã hội:
Xây dựng văn hóa- xã hội ở thôn, bản tập trung vào các vấn đề sau:
- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh:
- Xây dựng nếp sống văn hóa mới, mọi người phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật:
- Thực hiện tốt chính sách xã hội đối với các gia đình có công cách mạng, gia đình thương binh, liệt sĩ...làm tốt chính sách dân tộc, tôn giáo.
- Từng bước tăng cường đầu tư cho văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, dân số, môi trường để nâng cao dân trí.
- Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ:
C. XÂY DỰNG QUỐC PHÒNG- AN NINH:
1. Xây dựng lực lượng quốc phòng-an ninh:
Xây dựng dân quân tự vệ:
Phương châm của Đảng ta là xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ “Vững mạnh, rộng khắp, coi trọng chất lượng là chính” đảm bảo cho dân quân, tự vệ vững vàng, tin cậy về chính trị, chặt chẽ về tổ chức, có năng lực toàn diện.
- Tổ chức biên chế, trang bị của dân quân tự vệ tùy thuộc vào yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng- an ninh trong từng thời kỳ, từng loại cơ sở.
Pháp lệnh dân quân tự vệ quy định: “Ở xã, phường, thị trấn, đồng bằng ven biển, trung du, quy mô tổ chức ở làng, thôn, ấp, bản từ tiểu đội đến trung đội bộ binh, tổ, tiểu đội, binh chủng cần thiết; Các xã, phường, thị trấn ở vùng núi, vùng sâu, vùng cao mỗi thôn, bản quy mô tổ chức là : Tổ, tiểu đội hoặc trung đội bộ binh, tổ tiểu đội binh chủng cần thiết”
Huấn luyện cho dân quân, tự vệ theo chương trình , giáo trình quy định của bộ tổng tham mưu, sát với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng- an ninh của thôn, bản.
b. Quản lý, xây dựng lực lượng dự bị động viên:
+ Quản lý chặt chẽ về số lượng và chất lượng quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật:
+ Khi có lệnh huy động lực lượng dự bị động viên cơ sở thôn, bản có trách nhiệm chuyển lệnh tới từng quân nhân dự bị và từng chủ phương tiện kỹ thuật:
+ Ngoài nhiệm vụ xây dựng dân quân, tự vệ và lực lượng dự bị động viên, cơ sở thôn, bản còn phải chăm lo xây dựng lực lượng an ninh nhân dân, các cơ sở ở biên giới, hải đảo và ven biển phải tích cực tham gia xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng.
2. Xây dựng thế trận:
Xây dựng thế trận có ý nghĩa quan trọng, tạo nên sức mạnh chiến đấu của thôn, bản:
+Theo kế hoạch phòng thủ chung trong thời bình cơ sở thôn, bản được xây dựng thành thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân để đạt mục đích đấu tranh chống “ diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, chuẩn bị điều kiện để chuyển thành thế trận chiến tranh nhân dân khi có chiến tranh xâm lược xảy ra.
+ Thế trận của thôn, bản là một bộ phận hợp thành thế trận của xã, phường, thị trấn, đó là thế trận toàn diện về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh. Trong đó thế trận lòng dân giữ vai trò quyết định , thế trận quân sự, an ninh là nòng cốt.
a. Xây dựng thế trận lòng dân:
Nội dung xây dựng bao gồm:
+ Giáo dục giác ngộ về tư tưởng cách mạng của địa phương và của dân tộc.
+ Tổ chức cho toàn dân học tập thấu suốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
+ Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
+ Thường xuyên tuyên truyền giáo dục để nhân dân thấy rõ âm mưu thủ đoạn xảo quyệt của địch, từ đó đề cao cảnh giác cách mạng tích cực đấu tranh chống địch, không để địch mua chuộc, làm tay sai cho chúng.
+ Thường xuyên chăm lo phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước,thực hiện công bằng,xã hội, tạo thế trận lòng dân vững chắc.
b. Xây dựng thế trận quân sự:
- Trong thời bình:
+Mỗi thôn, bản, khu phố phải xây dựng các tổ, tiểu đội, trung đội dân quân tự vệ cơ động có thể huy động đối phó với mọi tình huống.
+Các thôn, bản ở địa bàn trọng điểm có thể xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tập trung, sẵn sàng chiến đấu, hoặc chốt bảo vệ mục tiêu, địa bàn trọng điểm.
+Xây dựng và huấn luyện theo kế hoạch chiến đấu, trị an, để chủ động đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra.
- Trong thời chiến:
+Thế trận quân sự của thôn, bản là sự phát triển, bổ sung, hoàn chỉnh thế trận đã có từ thời bình, với lực lượng dân quân, tự vệ phát triển rộng khắp,có số lượng lớn và hệ thống công sự, vật cản, trận địa chiến đấu, căn cứ chiến đấu để bảo vệ tốt địa phương.
+Trong quá trình xây dựng thế trận quân sự phải đặc biệt chú ý tận dụng, cải tạo địa hình, địa vật phức tạp của thôn, bản, để tạo thế trận hiểm hóc, liên hoàn, vững chắc, đảm bảo khả năng ngăn chặn địch và bám trụ vững chắc.
+ Xây dựng thế trận phải tiến hành từng bước từ thời bình để chủ động đối phó với mọi tình huống khi có chiến sự xảy ra, phải kết hợp chặt chẽ với xây dựng kinh tế và huy động sức mạnh toàn dân.
c. Xây dựng cơ sở hậu cần kỹ thuật:
Nội dung xây dựng hậu cần kỹ thuật:
- Huy động toàn dân tham gia công tác hậu cần kỹ thuật:
- Xây dựng các cơ sở hậu cần kỹ thuật tập trung:
- Xây dựng mạng lưới giao thông vận tải để cơ động lực lượng:
- Công tác hậu cần kỹ thuật phải đảm bảo cho hoạt động của thôn, bản,xã, phường cả thời bình và thời chiến.
- Trên cơ sở phát triển sản xuất và căn cứ vào kế hoạch chiến đấu, trị an mỗi thôn, bản, xã, phường, thị trấn có kế hoạch dự trữ lương thực, thực phẩm, phương tiện chuyên môn, kỹ thuật, đảm bảo cho mọi tình huống. Có kế hoạch chuyển sản xuất từ thời bình sang thời chiến để đảm bảo đời sống sinh hoạt của nhân dân.
III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện trên địa bàn:
- Có kế hoạch điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng, phân loại từng cơ sở để có biện pháp chỉ đạo sát hợp.
- Quan tâm chỉ đạo thí điểm một số cơ sở để rút kinh nghiệm, nhân rộng.
- Đối với những nơi cơ sở còn yếu, phong trào an ninh kém, việc thực hiện chủ trương, chính sách gặp khó khăn, trở ngại, chính quyền cấp huyện, thành phố phải lựa chọn một số cán bộ các ngành tổ chức thành đội công tác, cùng với cấp ủy đảng, chính quyền xã tổ chức các đợt phát động quần chúng đẩy mạnh sản xuất, giải quyết các vấn đề bức súc trong đời sống nhân dân.
- Chi bộ, đảng bộ cơ sở là hạt nhân lãnh đạo toàn diện, phải đổi mới cả nội dung và phương pháp lãnh đạo.
- Đối với chính quyền phải xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, cải tiến phương pháp công tác, thực hiện quản lý hành chính nhà nước ở cơ sở theo thẩm quyền.
2.Thường xuyên giáo dục, quán triệt 2 nhiệm vụ chiến lược:
- Giaó dục nhằm không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ và nhân dân ở
cơ sở về tất cả cá lĩnh vực:
Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất:
3.Chăm lo xây dựng, đổi mới công tác mặt trận và các đoàn thể nhân dân:
Đổi mới nôi dung và phương thức hoạt động sát hợp với nhu cầu và lợi ích của từng thành viên:
4.Phát huy tính độc lập, tự chủ, sáng tạo:
Cần nắm vững những vấn đề sau:
- Khảo sát đánh giá đúng thực trạng, mặt làm được, chưa được, đề ra những chủ trương, giải pháp trong việc xác định quy hoạch, kế hoạch cơ bản dài hạn và ngắn hạn.
- Cần xây dựng nhân tố điển hình, rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng, nhất là phong trào làm kinh tế giỏi và xây dựng thôn, bản văn hóa.
- Phải kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với nhiệm vụ xây dựng củng cố quốc phòng- an ninh làm cho kinh tế phát triển, quốc phòng –an ninh được củng cố và giữ vững.
5.Chăn lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân thôn, bản:
- Tổ chức động viên nhân dân tăng cường phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, ổn định, cải thiện đời sống.
- Thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói, giảm nghèo, xóa mù chữ, ngăn chặn, khắc phục những tiêu cực và tệ nạn xã hội.
- Động viên nhân dân thực hành tiết kiệm, xây dựng nếp sống văn hóa.

Quan tâm chăm sóc, bảo đảm chế độ chính sách đãi ngộ với gia đình có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, thưong binh.
Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở:
Đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau.
Kết luận:
Xây dựng thôn, bản vững mạnh, toàn diện trong tình hình hiện nay là một bộ phận hữu cơ trong xây dựng xã, phường, thị trấn, có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và của cả hệ thống chính trị./.
 
Gửi ý kiến