CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Quốc phòng An ninh

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Sang (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:01' 22-08-2009
Dung lượng: 3.7 MB
Số lượt tải: 137
Số lượt thích: 0 người
CHUYÊN ĐỀ 2
PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC
“DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ
CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI
CÁCH MẠNG VIỆT NAM VÀ NHIỆM VỤ
CỦA CÁN BỘ THÔN, BUÔN VÀ ĐẢNG VIÊN
22/08/2009
I. ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN “DBHB”, BLLĐ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CMVN.
II.PHÒNG, CHỐNG “DBHB” CỦA CNĐQ VÀ CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG VN.
NỘI DUNG
III.PHÒNG, CHỐNG BLLĐ CỦA CNĐQ VÀ CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG VIỆT NAM
22/08/2009
I. ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN “DBHB”, BLLĐ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CMVN.
1. Sự hình thành, phát triển của chiến lược “DBHB”, BLLĐ.
a/Khái niệm về “DBHB”
- “DBHB” là chiến lược cơ bản của CNĐQ và các thế lực thù địch nhằm lật đổ chế độ chính trị-xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước XHCN từ bên trong, chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự.
22/08/2009
- Đặc trưng của chiến lược “DBHB”
+Ru ngủ tinh thần cảnh giác cuả nhân dân.
+Xâm nhập, tiến công toàn diện.
+Tạo ra sự mất ổn định từ bên trong

b/Khái quát sự hình thành, phát triển của chiến lược “DBHB”
- Từ sau CTTG II đến những năm 70 của TK XX.
- Từ năm 1980 đến nay
22/08/2009
-Xóa bỏ CNXH trên toàn thế giới, chống phá phong trào ĐLDT, thiết lập trật tự thế giới mới do CNĐQ chi phối và lãnh đạo.-Các nước XHCN còn lại, VN là 1 trọng điểm.
MỤC TIÊU
ĐỐI
TƯỢNG
c/ Nội dung chủ yếu của chiến lược “DBHB”
22/08/2009
-Chống phá toàn diện.
-Lấy chống phá kinh tế làm mũi nhọn; lấy vấn đề dân tộc, tôn giáo làm ngòi nổ; lấy ngoại giao để hỗ trợ; lấy quân sự để răn đe và sẵn sàng can thiệp khi có điều kiện.
-Coi trọng chống phá nội bộ Đảng, chuyển hóa đội ngũ cán bộ cao cấp, thực hiện “phi chính trị hóa” quân đội và công an.
NỘI DUNG
22/08/2009

-Công khai và bí mật.
-Triệt để lợi dụng những yếu kém, khuyết điểm, sai lầm của Đảng và Nhà nước ta.
-Coi trọng xây dựng lực lượng phản động.
-Lôi kéo những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, tạo dựng ngọn cờ đối lập

Khi có thời cơ sẽ công khai hoạt động chống đối, gây biến động chính trị-xã hội, tiến hành BLLĐ chế độ XHCN.
BIỆN PHÁP, THỦ ĐOẠN
22/08/2009
2. Chiến lược “DBHB”, BLLĐ của các thế lực thù địch chống phá CMVN.
a.Khái quát quá trình chống phá CMVN của CNĐQ.
-Từ đầu những năm 50 đến năm 1975
+Hành động quân sự là chủ yếu để tiến hành chiến tranh xâm lược.
-Từ sau 1975 đến năm 1994
+Bao vây, cấm vận, cô lập…,nhen nhóm các tổ chức phản động.
-Từ năm 1995 đến nay
+“Trực tiếp can dự”, chống phá quyết liệt hơn.
22/08/2009
b.Biện pháp, thủ đoạn tiến hành.

-Tập trung xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng.
-Xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm mất lòng tin của nhân dân với Đảng.
-Tuyên truyền “chủ nghĩa thực dụng”, lối sống tư sản, phá hoại truyền thống, lịch sử của dân tộc.

TRÊN
LĨNH
VỰC
CHÍNH
TRỊ,

TƯỞNG
VĂN
HÓA
22/08/2009
-Tìm cách cài cắm những phần tử cơ hội, phản động, thực hiện “chui sâu, leo cao”.
-Ngấm ngầm xây dựng lực lượng chống đối, phá ta từ bên trong.
-Phá vỡ khối đại đoàn kết, gây chia rẽ nội bộ, gây rối loạn trật tự xã hội.
TRÊN
LĨNH
VỰC
TỔ
CHỨC
NHÂN
SỰ
22/08/2009
-Âm mưu làm chệch định hướng XHCN.
-Đề cao kinh tế thị trường TBCN.
-Làm mất vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước
-Thực hiện “chiếm lĩnh đầu tư”, “tư nhân hóa tài sản”.
-Làm cho kinh tế VN phụ thuộc vào nước ngoài.
TRÊN
LĨNH
VỰC
KINH
TẾ
22/08/2009
-Núp dưới danh nghĩa “ngoại giao thân thiện” chúng tăng cường tiếp xúc dưới nhiều hình thức như: thăm viếng, hội thảo, viện trợ nhân đạo, du lịch…để móc nối, phát triển lực lượng, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, tạo cơ hội chuyển hóa VN.
TRÊN
LĨNH
VỰC
NGOẠI
GIAO
22/08/2009
-Lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng của ta, những thiếu sót trong công tác quản lý và trình độ dân trí còn thấp để xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
-Vu cáo ta đàn áp tôn giáo và dân tộc, phá vỡ khối đại đoàn kết các dân tộc ở nhiều địa phương.
-Tập hợp bọn phản động trong các vùng dân tộc thiểu số, tổ chức lực lượng chống phá, kích động nhân dân đòi tự trị trên từng khu vực…
TRÊN
LĨNH
VỰC
TÔN GIÁO
DÂN
TỘC
22/08/2009
-Chúng chủ trương “phi chính trị hóa quân đội và công an”, vô hiệu hóa các LLVT.
-Chia rẽ mối quan hệ bản chất giữa Đảng với quân đội, quân đội với công an và các ngành khác
-Đầu tư vào những địa bàn nhạy cảm phá vỡ thế trận quốc phòng-an ninh của ta.
TRÊN
LĨNH
VỰC
QUỐC
PHÒNG
AN
NINH
22/08/2009
22/08/2009
MỘT
SỐ
HÌNH
ẢNH
VỀ
“DB
HB”
22/08/2009
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH Ở NƯỚC NGOÀI
22/08/2009
MỘT SỐ TÊN
TỘI PHẠM
KHỦNG BỐ
&TANG VẬT
22/08/2009
VỀ PHÁT BIỂU CỦA TGM NGÔ QUANG KIỆT
II.PHÒNG, CHỐNG “DBHB” CỦA CNĐQ VÀ CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG VN.
1. Nhiệm vụ, mục tiêu phòng, chống chiến lược “DBHB”
a. Nhiệm vụ:
-Phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, tiến hành cuộc đấu tranh toàn diện, lâu dài, đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
22/08/2009
b. Mục tiêu chiến lược:
-Giữ vững sự ổn định chính trị trên cơ sở ĐLDT và CNXH, tạo môi trường hòa bình để đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐHH đất nước, làm thất bại chiến lược “DBHB”, BLLĐ của địch; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.
-Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc.
22/08/2009
2. Quan điểm chỉ đạo đấu tranh chống chiến lược “DBHB”.
a.Kiên định giữ vững ngọn cờ ĐLDT và CNXH, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.
b.Phát huy sức mạnh tổng hợp, tiến hành cuộc đấu tranh toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
c.Giữ vững sự ổn định từ bên trong, chủ động phòng ngừa từ bên ngoài, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống.
d.Chống “DBHB”, BLLĐ, sẵn sàng đối phó thắng lợi các tình huống khác có thể xảy ra.
22/08/2009
2. Biện pháp đấu tranh trên các lĩnh vực chủ yếu
a. TRÊN
LĨNH
VỰC
CHÍNH
TRỊ,

TƯỞNG
VĂN
HÓA
TRÊN LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ
TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG VĂN HÓA
22/08/2009
TRÊN
LĨNH
VỰC
CHÍNH
TRỊ
-Giữ vững ổn định chính trị và an ninh xã hội, bảo đảm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng HCM giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội.
-Kiên quyết đẩy lùi các tư tưởng lệch lạc, chủ nghĩa cơ hội.
-Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường.
-Không ngừng xây dựng, chỉnh đôń Đảng.
-Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức quần chúng.
22/08/2009
-Xây dựng nền văn hóa VN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
-Xây dựng con người VN có tinh thần yêu nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, giàu tình làng nghĩa xóm, có lối sống giản dị, bao dung, nhân hậu, văn hóa, văn minh, đúng kỷ cương pháp luật.
-Giữ vững định hướng XHCN trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ.
-Tiếp tục đổi mới sự nghiệp GD-ĐT.
-Mở rộng giao lưu quốc tế.
TRÊN
LĨNH
VỰC

TƯỞNG
VĂN
HÓA
22/08/2009
-Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nhất là trong công tác cán bộ.
-Phát hiện sớm và loại trừ những phần tử cơ hội, biến chất.
-Xây dựng, củng cố hệ thống chính quyền vững chắc.
-Giữ vững sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các đoàn thể ở địa phương
b.TRÊN
LĨNH
VỰC
TỔ
CHỨC
NHÂN
SỰ
22/08/2009
-Phát huy mọi tiềm năng của địa phương, thực hiện CNH, HĐH đất nước. Phát triển kinh tế theo đúng đường lối của Đảng.
-Tăng trưởng kinh tế phải gắn chặt với củng cố quốc phòng và an ninh của địa phương.
-Củng cố, nâng cao vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đồng thời thúc đẩy các thành phần kinh tế khác phát triển.
-Đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống mọi mặt của nhân dân.
c.TRÊN
LĨNH
VỰC
KINH
TẾ
22/08/2009
-Mở rộng quan hệ đối ngoại trên cơ sở bảo đảm độc lập, chủ quyền quốc gia.
-Chủ động HNKTQT nhưng phải bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc.
-Giữ vững môi trường hòa bình và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển KT-XH, thực hiện CNH, HĐH đất nước.
-Trong quan hệ đối ngoại, cần nắm vững nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
d.TRÊN
LĨNH
VỰC
NGOẠI
GIAO
22/08/2009
-Đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, xóa đói, giảm nghèo; nâng cao dân trí và đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng địa bàn trong sạch, vững mạnh.
-Thực hiện chính sách ưu tiên về cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ làm công tác tôn giáo.
-Đề cao dân chủ, tôn trọng tập quán, tự do tín ngưỡng, đồng thời chống mọi hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, mọi hành vi lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc.
e.TRÊN
LĨNH
VỰC
TÔN
GIÁO
DÂN
TỘC
22/08/2009
-Tăng cường củng cố QPTD, giữ vững ANQG, thực hiện tốt chiến lược BVTQ trong tình hình mới.
-Xây dựng, củng cố thế trận QPTD kết hợp vời thế trận ANND.
-Xây dựng KVPT tỉnh, thành phố ngày càng vững chắc.
-Xây dựng QĐND và CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
-Làm tốt công tác giáo dục QP-AN cho mọi đối tượng.
-Hoàn thiện hệ thống pháp luật về QPAN, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.
g.TRÊN
LĨNH
VỰC
QUỐC
PHÒNG
AN
NINH
22/08/2009
III.PHÒNG, CHỐNG BLLĐ CỦA CNĐQ VÀ CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG VIỆT NAM
1. Khái niệm bạo loạn lật đổ
-BLLĐ là hành động chống phá bằng bạo lực có tổ chức của lực lượng phản động, gây rối loạn trật tự, an ninh xã hội nhằm lật đổ chính quyền CM, thiết lập chính quyền phản động ở TW hoặc địa phương.
-Về phương thức tiến hành: hành động chính trị hoặc kết hợp chính trị với vũ trang.
-Về tính chất: đối kháng giai cấp, một mất, một còn giữa CM và phản CM.
22/08/2009
2. Điều kiện xảy ra BLLĐ
BẠO
LOẠN
LẬT
ĐỔ
Các thế lực thù địch xây dựng được lực lượng phản động, tạo dựng được ngọn cờ để chỉ đạo, điều hành, lôi kéo quần chúng tham gia, có sự liên kết, phối hợp giữa bọn phản động bên trong và bên ngoài.
Tình hình xã hội có dấu hiệu mất ổn định, bị địch lợi dụng, chuyển hóa từ mâu thuẫn nội bộ trở thành mâu thuẫn địch ta…
22/08/2009
3. Quy mô, địa bàn có thể xảy ra BLLĐ
Quy mô:
-Có thể nhỏ, vừa, lớn.
-Từ một vài nơi, một khu vực lan ra nhiều nơi, nhiều khu vực.


Địa bàn:
-Có thể nhiều nơi, nhiều vùng
-Trọng điểm là các trung tâm chính trị, kinh tế của TW hoặc địa phương.
-Nơi cơ sở chính trị yếu kém.
22/08/2009
4. Chống BLLĐ
a.Quan điểm chỉ đạo:
-Chủ động phòng ngừa, không để xảy ra bạo loạn là tốt nhất.
-Đối với các điểm nóng, cần phân biệt và chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, không để dẫn đến BLLĐ.
-Khi xảy ra BLLĐ, phải sử dụng các biện pháp đấu tranh tổng hợp, giải quyết nhanh gọn, không để kéo dài, lan rộng.
22/08/2009
b. Sử dụng lực lượng và phương thức đấu tranh
*Đối với bạo loạn bằng hành động chính trị
-Cấp ủy, chính quyền chỉ huy các LLVT nhanh chóng đánh giá đúng tình hình.
-Phương thức: Đấu tranh tổng hợp, phát huy sức mạnh chính trị của quần chúng.
-Hình thức: linh hoạt, sáng tạo, kết hợp đấu trí, đấu lực với tuyên truyền, vận động, phân hóa, cô lập kẻ thù.
-Coi trọng biện pháp tuyên truyền, vận động; khi cần thiết phải dùng biện pháp quân sự nhưng không được dùng vũ lực chống lại nhân dân.
22/08/2009
*Đối với bạo loạn có vũ trang
-Phải dùng biện pháp quân sự.
-Kiên quyết, đánh đúng đối tượng, đúng thời cơ.
-Vận dụng linh hoạt các chiến thuật, hình thức đấu tranh.
-Kết hợp tiêu diệt địch với bảo vệ mục tiêu.
-Sau khi dẹp xong bạo loạn, nhanh chóng ổn định tình hình.
22/08/2009
5.Một số biện pháp trong phòng, chống BLLĐ.
a.Thường xuyên theo dõi, nắm chắc mọi diễn biến về âm mưu, thủ đoạn của địch.
b.Tham gia xây dựng kế hoạch chiến đấu-trị an của xã phường, thường xuyên điều chỉnh, bổ sung, luyện tập.
c.Tập trung xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền cơ sở vững mạnh toàn diện.
d.Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả, nền nếp hoạt động của các tổ chức quần chúng.
e.Đẩy mạnh hơn nữa giáo dục quốc phòng.
g.Chăm lo xây dựng các LLVT nhân dân và CAND địa phương trong sạch, vững mạnh toàn diện.22/08/2009
KẾT THÚC BÀI HỌC, XIN CẢM ƠN
 
Gửi ý kiến