CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

20-HD/BTCTW. Về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Ghi kèm tài liệu
Người gửi: Trần Quốc Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:29' 24-11-2009
Dung lượng: 32.1 KB
Số lượt tải: 413
Số lượt thích: 0 người
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN(*)
(*) Hướng dẫn số 20-HD/BTCTW, ngày 10-10-2008 của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.A - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên để cấp uỷ các cấp đề ra chủ trương, giải pháp xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng.
- Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thực hiện mỗi năm một lần gắn với tổng kết công tác năm của địa phương, cơ quan, đơn vị.
- Các cấp uỷ đảng cần quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cho đảng viên; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thẩm định chặt chẽ việc thực hiện ở cơ sở, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, đúng thực chất; khắc phục bệnh thành tích trong đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm.
B - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
I. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG
1. Căn cứ và đối tượng đánh giá
- Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng căn cứ vào yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng theo quy định của Điều lệ Đảng; quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và các nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên giao.
- Đối tượng đánh giá là đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.
2. Nội dung đánh giá
2.1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, chương trình, kế hoạch công tác của đảng bộ, chi bộ và nhiệm vụ được cấp trên giao.
- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực khác.
- Lãnh đạo công tác quốc phòng toàn dân và thực hiện chính sách hậu phương quân đội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
2.2. Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:
- Việc phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Công tác phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng và hành động (nói, viết, làm...) trái với quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Lãnh đạo công tác tư tưởng, nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên và quần chúng; biện pháp giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ sở hoặc báo cáo cấp trên giải quyết theo thẩm quyền.
2.3. Về lãnh đạo xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội:
- Lãnh đạo xây dựng chính quyền ở cơ sở vững mạnh; công tác kiểm tra, xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc xẩy ra ở cơ sở, tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp và những đề xuất, kiến nghị chính đáng của nhân dân thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của cơ sở.
- Lãnh đạo xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể; tham gia xây dựng, bảo vệ, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia ý kiến với tổ chức đảng, chính quyền cơ sở trong việc xây dựng các nghị quyết, quyết định có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân; xây dựng khối đoàn kết toàn dân.
2.4. Về thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓