CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

BDTX T1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Kim Ngân
Ngày gửi: 20h:56' 27-04-2018
Dung lượng: 56.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TP BUÔN MA THUỘT
TRƯỜNG TH NGUYỄN HUỆ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
NĂM HỌC: 2017 – 2018

Họ và tên giáo viên: VŨ THỊ HƯƠNG THỦY
Sinh ngày: 04/01/1976
Trình độ chuyên môn: ĐHSP tiểu học
Chức vụ: Giáo viên

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT của ngày 08/08/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học;
Căn cứ Thông tư số 26/2012 TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Kế hoạch số 271/PGDĐT-TCNS ngày 03/12/2012 về việc thực hiện Thông tư số 26/2012 TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ hướng dẫn số 117/PGDĐT-TCCB, ngày 27/4/2017 – Hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên CBQL- giáo viên Tiểu học hàng năm.
Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017 - 2018 của Tổ chuyên môn 1 Nay, cá nhân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017 - 2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH :
1. Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục;
Trang bị kiến thức về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân, nâng cao mức độ đáp ứng với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của Tổ chuyên môn.
II. NỘI DUNG HỌC BDTX.
1. Khối kiến thức bắt buộc: (Hình thức học tập trung)
       a. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết /năm/GV
* Nội dung: Thực hiện nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục của cấp học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức cho các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục theo bậc học tiểu học.
        b. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm/GV
* Nội dung: Thực hiện các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục tiểu học của địa phương, thực hiện chương trình sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phươngvới các nội dung sau:
- Tập huấn bồi dưỡng về “Trường học kết nối và quản lí dữ liệu qua phần mềm trực tuyến”

- Tập huấn bồi dưỡng về nghiệp vụ cho GV chủ nhiệm ở cấp tiểu học.
- Tập huấn bồi dưỡng đánh giá HS theo thông tư 22/2016 của BGD&ĐT.
2. Khối kiến thức tự chọn (Gọi là nội dung bồi dưỡng 3):
Nội dung đăng kí được thống nhất trong toàn tổ theo các yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng. Tổng số tiết đăng kí tự học là 60. Cụ thể:
2.1. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục:
- Thực hiện mô đun TH01 có 15 tiết: 10 tiết tự học; 5 tiết tập trung ( Lí thuyết: 2T; Thực hành:3T)
- Thực hiện mô đun TH03 có 15 tiết: 10 tiết tự học; 5 tiết tập trung ( Lí thuyết: 2T; Thực hành:3T)
2.2 Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học:
- Thực hiện mô đun TH13có 15 tiết: 10 tiết tự học; 5 tiết tập trung (Thực hành:5T)
2.3. Tăng cường năng lực triển khai dạy học:
- Thực hiện mô đun TH14 có 15: 15 tiết tập trung ( Thực hành:15T)
III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
 
Gửi ý kiến