CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua năm học 2016-2017 với chủ đề: “ Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Đức Anh (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:54' 09-11-2016
Dung lượng: 119.5 KB
Số lượt tải: 223
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC TỈNH ĐẮK LẮK
CĐ & TRƯỜNG THPT LÊ DUẨN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 01 /KH-LD
Buôn Ma Thuột, ngày 01 tháng 11 năm 2016

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
Về phong trào thi đua năm học 2016-2017 với chủ đề: “ Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”

Thực hiện Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục; thực hiện kết luận của Bộ trưởng - Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT ngày 13/7/2016 về việc giao nhiệm vụ cho CĐGD Việt Nam tham gia triển khai phong trào thi đua năm học 2016-2017 với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và Kế hoạch năm học 2016-2017 của CĐGD Việt Nam;
Thực hiện hướng dẫn số 38 /CĐN ngày 03/10/2016 về việc Công đoàn tham gia triển khai phong trào thi đua năm học 2016-2017 với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” Công đoàn phối hợp chuyên môn triển khai và tổ chức phong trào thi đua năm học 2016-2017, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Tổ chức phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị Quyết Đại hội XIV CĐGD Việt Nam và Kế hoạch hành động của CĐGD Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW; động viên cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động trong toàn Ngành thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để đổi mới, sáng tạo trong công tác, hoạt động dạy và học của nhà giáo và học sinh, sinh viên, tạo bước chuyển biến mới về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
2. Cụ thể hóa nội dung “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” cho phù hợp với chuyên môn mỗi cấp học, bậc học và ngành học để thực hiện trong năm học 2016-2017. Qua đó, mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động có ý thức và giải pháp để thường xuyên cải tiến, rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác, giảng dạy và giáo dục của mình. Mỗi tập thể có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ, chủ động tiếp cận chủ trương, cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ trong quá trình triển khai đổi mới một cách hiệu quả.
3. Triển khai phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” một cách thiết thực, hiệu quả, hạn chế tính hình thức, lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành mà trọng tâm là cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” và “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Kết quả các giải pháp triển khai phải được lượng hóa cụ thể. Từ đó nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong từng cơ quan, đơn vị trường học, góp phần tạo sự đổi mới đồng bộ trong toàn ngành.
II. NỘI DUNG
Triển khai phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” trong năm học 2016-2017, với các nội dung cụ thể sau đây:
1. Mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của Bộ GD&ĐT, Kế hoạch hành động của CĐGD Việt Nam, của CĐGD Đắk Lắk, các chương trình, kế hoạch hành động của địa phương, đơn vị trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW. Trên cơ sở đó, bằng những việc làm cụ thể, mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động thể hiện tính tự giác, đồng lòng quyết tâm thực hiện, đồng thời tuyên truyền tích cực triển khai nhiệm vụ đổi mới của ngành một cách hiệu quả.
2. Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; sáng tạo, đổi mới trong công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học với phương châm “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”, đề xuất các giải pháp cụ thể, cách làm sáng tạo
 
Gửi ý kiến